*

*

*

*

*

Bệnh viện Giao thông vận tải Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải, chịu sự quản lý và lãnh đạo toàn diện của Cục Y tế; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế; đồng thời chịu sự quản lýnhà nước của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện giao thông vận tải huế

I. Chức năng

Bệnh viện Giao thông vận tải Huế là Bệnh viện đa khoa hạng III, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Y tế Giao thông vận tải, có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Giao thông vận tải Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tên giao dịch: Bệnh viện Giao thông vận tải Huế

- Điện thoại: 0234.3822133 - 0234.3831463

gmail.com

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng phê duyệt quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án của Bệnh viện.

2. Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và các nhiệm vụ khác của Bệnh viện sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy chế quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ y tế; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thuộc thẩm quyền.

4. Khám bệnh - chữa bệnh

a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ trong và ngoài ngành chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

b. Tổ chức khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước, là cơ sở khám, giám định sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

c. Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi Hội đồng Giám định y khoa Giao thông vận tải, Hội đồng giám định y khoa địa phương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

d. Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của Bệnh viện.

e. Tập trung các nguồn lực, đổi mới tổ chức, đổi mới hình thức cung cấp dịch vụ y tế theo hướng xã hội hóa để cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng cao theo nhu cầu của xã hội.

5. Phục hồi chức năng - vật lý trị liệu

a. Tổ chức phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, người sức khỏe yếu sau khi điều trị cấp tính và những người có nhu cầu phục hồi chức năng khác.

b. Lựa chọn các phương pháp điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào và ra viện.

6. Công tác y tế dự phòng

a. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Giao thông vận tải khu vực trên các lĩnh vực: Quản lý, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở; xây dựng kế hoạch quản lý vệ sinh lao động, vệ sinh dịch tễ, quản lý bệnh nghề nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm định môi trường lao động, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các chương trình y tế cho các đơn vị thuộc ngành GTVT khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

b. Phối hợp với Trung tâm Giám định y khoa GTVT khám giám định bệnh nghề nghiệp, thương tật, tai nạn lao động để lập hồ sơ bệnh án trong các lĩnh vực bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, suy giảm sức khỏe để trình Hội đồng Giám định y khoa Giao thông vận tải xem xét giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

c. Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng địa phương để thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và nhân dân trong khu vực..

7. Đào tạo cán bộ y tế

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, cao đẳng, trung học y tế.

b. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ chuyên môn trong Bệnh viện và cán bộ y tế cơ sở ngành Giao thông vận tải khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8. Nghiên cứu khoa học

a. Tổ chức thực hiện, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện.

b. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về khám chữa bệnh, về y học dự phòng và các chuyên ngành có liên quan cấp Bộ và cấp cơ sở.

c. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.

d. Kết hợp với các bệnh viện Giao thông vận tải, các bệnh viện địa phương và các tổ chức khoa học khác để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị.

9. Chỉ đạo tuyến: Lập kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Trị thực hiện các chương trình y tế và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT và các tổ chức khác khi có nhu cầu.

10. Hợp tác quốc tế:Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý kinh tế y tế - tài chính

a. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp, tài sản được giao và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám chữa bệnh theo hướng tự chủ bảo đảm một phần và toàn bộ kinh phí chi thường xuyên theo lộ trình của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí để nâng cấp Bệnh viện từ các nguồn xã hội hóa y tế và các nguồn dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

12. Về công tác tổ chức

a. Trình Cục trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các khoa phòng thuộc Bệnh viện.

b. Quản lý tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bệnh viện.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền của bệnh viện. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế đối với các khoa, phòng trong Bệnh viện.

14. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

15. Quan hệ với các đơn vị y tế địa phương, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tải Bài Hát Bé Tập Thể Dục Mp3, Bé Tập Thể Dục

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Cục trưởng và theo quy định của pháp luật.